For leietakere

Drift

Drift av ventilasjon, varme og kjøleanlegg samt trykkluftanlegg og KNX anlegg driftes av driftslederavdelingen.

Vedlikehold

Driftslederavdelingen administrerer alt vedlikehold og henter inn eksterne servicetjenester for vedlikehold og sertifiseringer.

Slangeverksted i Tess butikken i Telemark Teknologipark

IKT

Telemark Teknologipark har avtale med et selskap som har ansvaret for drift og vedlikehold av parkens egne linjer, servere og utstyr.
Hver enkelt leietager oppfordres til også å inngå avtale med dette selskapet, men står fritt til å velge en annen leverandør.
Leietagerens ansvar gjelder egen drift og vedlikehold  av telefon, data, abonnement og linjeleie.

Renhold

For renhold i hallene er det en vaskemaskin disponibel som har kapasitet på 3.800 m²/time. Maskinen er selvgående og har en vaskebredde på 85 cm. Avtale om renhold kan avtales med driftsleder.
Telemark Teknologipark har eget utstyr for brøyting og strøing av parkens områder. Vår intensjon er å holde parkering og uteområder fritt for snø før dere kommer på arbeide.

Driftsleder: driftsleder@ttp.no
Ved krise eller utenom arbeidstid, ring: 934 25 700

Driftsleder

Telemark Teknologipark har driftsledertjeneste som er til disposisjon for alle leietagerne.

Driftsleder: driftsleder@ttp.no
Ved krise eller utenom arbeidstid, ring: 934 25 700

Under denne tjenesten ligger følgende ansvarsområder

 • Driftsteknisk ansvar for bygg og uteområder. Herunder generelle  driftsledertjenester, vedlikehold av tekniske installasjoner
 • lysutstyr,  kompressoranlegg og andre maskiner
 • Organisering av trafikale ordninger, parkering, bryggeanlegg og lagerområder utomhus. Herunder ligger også ansvar for
 • teknisk utstyr, brøyting og strøing i vinterhalvåret og ellers alt som ligger under vedlikehold av uteområder i sommerhalvåret
 • Vedlikehold og drift av byggets adgangskontroll med adgangsbrikker og alarmsystemer

Vakthold

Telemark Teknologipark har hovedansvaret for den daglige driften av adgangskontroll på området og til Merdeveien 1.
Bygget har elektronisk adgangskontroll der hvert enkelt selskap får sine brikker som er kodet for å kunne bevege seg fritt til sitt område.
Den elektroniske brikken vil også fungere i Bryggekantina som betalingsmiddel. Ladestasjon med bankterminal finnes i kantine.

Følgende alarmer er installert

 • Innbrudd direkte til vaktselskap
 • Heis direkte til alarmsentral
 • Brann direkte til 110

Bygget har flere direkte tilkoblinger til alarmsentraler, for direkte utrykning ved alarm.

I tillegg er det etablert vakthold og sikring utomhus, med et lokalt vaktselskap.

Avfallshåndtering

Telemark Teknologipark har hovedansvaret for den daglige driften av kildesorteringen og avfallshåndteringen i Merdeveien 1.
Avfallshåndteringen gjøres i samarbeide med selskapene Irmat AS, Notodden Renovasjon & Containerservice AS og Hellik Teigen AS.
Vår avfallsordning inkluderer ikke spesialavfall eller farlig avfall, og dette må det enkelte selskapene besørge med egen ordning.

Vår ordning vil være dekkende for de aller fleste aktivitetene innenfor avfallet som produseres i parken.

De selskapene som har spesielle miljøstandarder ønsker vi å samarbeide med for å ha samme kvalitet på vårt arbeide. Vi ser positivt på kildesortering og ser på det som en ressurs og det vil også kunne være lønnsomt økonomisk dersom alle overholder kildesorteringen og gjeldende lover og regler.

Vi håper også dere har en positiv innstilling til kildesortering, og at alle bidrar til forbedringer slik at vi kan nå våre miljømål.

Dagens ordning for kildesortering er

 • Papir
 • Papp
 • Plast
 • Metall
 • Treverk
 • Matavfall
 • Restavfall

Trafikk & sikkerhet

Telemark Teknologipark har parkering for til sammen ca. 200 personbiler.

For å lede trafikken inn på området er det satt opp skilt som viser kjøremønster og regulering for gående og kjørende. Det er også laget en plan som viser områdene for parkering av personbiler, handicap-parkering, sykkel og lastesoner for av og pålessing.

FARE

 • Farten på området må ikke overskride 25 km/t
 • Truck har forkjørsrett
 • Opphold i lastesoner og bevegelse av personer utenfor oppmerket område må ikke forkomme
 • Arbeidsklær med god synlighet skal benyttes under arbeide utomhus

Post og varetransport

Brevpost

Post til selskapene leveres på et felles postmottak der alle leietagerne har hver sin postkasse. Postkassene er plassert i kontorbyggets 1 etg.
Postpakker som ikke går i postkasser eller som må kvitteres ut, vil måtte bli fordelt rundt til selskapene av postbudet.

Det er foreløpig ikke etablert ordning for sending av post, og det blir derfor opp til hvert enkelt selskap inntil videre å løse dette. Det kan bli aktuelt med en felles frankeringsordning, men det må vi komme tilbake til.

Varetransport

All lossing og varehåndtering må gjøres i de områdene som er avsatt til formålet, se plan under HMS.
Vennligst bruk portnummer ved varebestillinger eller opphenting, så unngår vi unødvendig kjøring med lastebiler og truck på området.

Sikkerhet, Telemark Teknologipark

Fasiliteter

Maskiner og utstyr

For lasting og lossing finnes det foreløpig en elektrisk truck (1,5 tonn), løftehøyde 4,5 meter, og en diesel truck (5 tonn) løftehøyde 5,17 meter.
Truckene er til utleie for leietagere og administreres av driftsleder.
Gyldig sertifikat må forevises ved utlån.

Trykkluft

Test og produksjonshallene har eget kompressoranlegg med et rør-fordelingssystem som går til alle 3 hallene.
Kompressoranlegget er installert i teknisk rom mellom hall 2 og 3 (Subsea Hallen).

Driftsleder besørger vedlikehold og drift av anlegget.

Heliport

Vi har av sikkerhetsmessige årsaker også satt av et eget område for landingsplass til helikopter.
Dette området er satt av på plan og blir merket i henhold til regler for midlertidige landingsplass.

IT-support, Telemark Teknologipark

Helse, miljø, sikkerhet

HMS

Telemark Teknologipark er en ny park med  HMS i fokus.
Vi arbeider målrettet for et HMS system som beskytter miljøet, helse og sikkerhet til våre ansatte, leietakere og besøkende, deres familie og befolkningen ellers.

HMS er en svært viktig del av vår forretningsidé, og gjennom å ha et sterkt fokus på HMS vil vi kunne gi våre ansatte, leietagere, kunder og forretningspartnere et best mulig grunnlag for økonomisk, sikker og skadefri drift.

Alle er ansvarlig for dette, og vi skal ha en kontinuerlig prosess gående der målet er å forbedre oss hver dag.

HMS strategi

 • Vi skal ha et konstant fokus på HMS for å ta vare på miljøet og alle  som har parken som arbeidssted, de som er besøkende og ellers alle andre som kan bli påvirket av aktivitet i parken
 • Hver dag streber vi etter å eliminere alle uhell og uønskede hendelser
 • Påvirke til at planlegging av aktiviteter og produksjon i parken gjøres i tråd med gjeldende lover og forskrifter og at alle aksjoner er veloverveid og gjennomtenkt før de iverksettes
 • Arbeide for å redusere utslipp og avfall samt minimere forbruk av energi og forbruk av naturressurser
 • Arbeide aktivt for å bevisstgjøre personell i parken om hvor viktig HMS er for oss alle
 • Overholde alle HMS lover og regler

Industrivern og redningstjeneste

Telemark Teknologipark har etablert industrivern.
For å få til en best mulig beredskap ønsker vi å invitere brann, politi og redningstjensten til å bruke vårt område og bygningsmasse til å øve på krisesituasjoner. Vi ser dette som en fordel da alle instanser ligger innenfor kort avstand og har 24 timers vaktordninger.

Utplassering av førstehjelpsutstyr og HMS stasjoner med båre, øyevask, nøddusj, brannteppe, hjertestarter og lignende, vil være et ansvar som pålegges det enkelte selskap som må tilpasse dette til egen virksomhet.

Telemark Teknologipark kan bistå med å tilrettelegge for plassering og komplettering av HMS stasjoner samt kursing i førstehjelp.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss.

Driftsleder: driftsleder@ttp.no
Telefon: 934 25 700

Kontakt oss

Evakuering og branninstruks

Brann og evakueringsøvelser vil bli jevnlig gjennomført.
Planer er satt opp på strategiske plasser i bygget for informasjon om brannposter, rømningsveier, oppsamlingsplasser og nødtelefonnummer til alarmsentraler.